I statsbudsjettet for 2019 foreslår Kulturdepartementet eit tilskot til Musea i Sogn og Fjordane på kr. 37 080 000. Dette er ein svak auke frå 2018 på om lag 2,2%, som er lågare enn forventa pris- og lønnsvekst. Auka er i samsvar med den generelle auka til musea i det nasjonale museumsnettverket. Dette betyr at dei økonomiske rammevilkåra for museumssektoren strammast ytterlegare inn.

- Musea i Sogn og Fjordane hadde ikkje søkt om dei store investeringsprosjekta i år, men vi hadde forhåpningar om å få ekstra løyvingar til ei felles stilling innan samlingsforvalting og å styrke samarbeid på tvers i organisasjonen. Dette fekk vi dessverre ikkje, seier seniorrådgjevar Thomas Walle.

- Arbeidet med å operasjonalisere den nye strategiplanen for Musea i Sogn og Fjordane er viktig i tida framover, og tiltaka er sentrale satsingar i dette arbeidet. Signala frå statsbudsjettet viser at organisasjonen må ta nye grep, og drøfte korleis musea skal driftast framover for å utføre vårt samfunnsoppdrag på best måte. Vi er i ei utfordrande tid med regionreform og kommunesamanslåing i 2020, noko som gjer at vi må vere proaktive for å møte dei nye økonomisk rammevilkåra, seier Walle.

- Musea i Sogn og Fjordane vil framover mot neste år jobbe med ein godt gjennomarbeidd søknad for eit fellesmagasin for musea i Angedalen. Dette er eit særs viktig prosjekt for oss, for å betra bevaringstilhøva for gjenstandssamlinga vår og få etablert ei heilskapleg samlingsforvalting i organisasjonen, seier Walle.

 

Kontaktperson:

Seniorrådgjevar museumsfag
Thomas Walle

Tlf: 926 22 055